واحد کنترل کیفیت QC

کنترل کیفیت QC

تنها راه اثبات ادعای بهترین بودن در عرصه خدمات پس‌ازفروش، کیفیت و دقت خدماتی است که به مشتریان ارائه می‌گردد. مجموعه خدمات، تعمیرات و سرویس‌هایی که بر روی دستگاه‌های مشتریان انجام می‌شود، باید از فیلتری به نام QC(کنترل کیفیت) عبور کند، تا بتواند رسالت اصلی سازمان گاندوسرویس را به انجام برساند.و این فیلتر کنترل کیفی، زیر نظر مستقیم مدیریت مجموعه خدمات پس‌ازفروش گاندوسرویس می‌باشد.که با کنترل کمی و کیفی(فنی و ظاهری) بر روی تمامی دستگاه‌های پذیرش شده در سازمان انجام شده و تحویل مشتری می‌گردد.در جهت تأیید این موضوع، بازخورد مشتریان و کیفیت کالاهای سرویس (خدمات)گرفته، کافی است. و نیازی به شعار یا ادعای تبلیغاتی نمی‌باشد.