خدمات ما

Our Services

021- 61959

نمایندگی های مکسیدر در استان سیستان و بلوچستان
مدیر نمایندگی استان شهر آدرس نمایندگی تلفن
احمدرضا آزادی سیستان و بلوچستان زاهدان زاهدان-خیابان مصطفی خمینی-بین فرهنگ و مطهری-مقابل اداره کل غله استان-مجتمع خلیج فارس-طبقه همکف-اشتراک برق 117106 33428650
محمود راشکی سیستان و بلوچستان زاهدان سیستان و بلوچستان-زاهدان- خیابان میرزای شیرازی-میرزای شیرازی 18- کد پستی 9813778399 33219644-33221293
خلیل صبوحی نیا سیستان و بلوچستان زابل سیستان بلوچستان-زابل-پاسداران -خیابان مطهری- خیابان حافظ-طبقه همکف- کد پستی9861753120 32242806