واحد انبار

پشتوانه‌ای قوی و مستحکم و با کیفیت داشتن در هر زمینه و عرصه‌ای از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت می‌باشد.

گاندوسرویس نیز به پشتوانه انبار قطعات و دسترسی به بهترین و بیشترین قطعات الکترونیکی توانسته است، خدماتی نمونه و درخور نام خود را ارائه نماید.